VýstavaExhibitionAusstellungFotókiállítás
Delová guľa, ktorá zmrzačila regrúta Márie Terézie, a 58 ďalších vystavených fotografií rozpráva príbeh histórie.
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica 10.3. – 24.4. 2016
The cannonball that crippled Maria Theresia's recruit alongside 58 other exhibited photographs which tell a tale of history.
Bratislava City Museum, Old Town Hall, March 10 - April 24, 2016
Diese Kanonenkugel, die einen von Maria Theresias Rekruten verkrüppelte, und 58 weitere ausgestellte Fotos erzählen Geschichte in Geschichten.
Museum der Stadt Bratislava – Altes Rathaus, 10. März – 24. April 2016
Az ágyúgolyó, amelyik megnyomorította Mária Terézia egyik újoncát és 58 másik kiállított fotó beszéli el a történelmet.
A Pozsonyi Városi Múzeum a régi városháza, 2016. március 10. – április 24.

Photography © Jakub Dvořák, from the collections of the Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences (located in Spišská Nová Ves).JaskyneCavesHöhlenBarlangok
Strieborný poklad dokladá pomalú smrť ľudí, ktorí sa aj s tým, čo napochytre uchytili, ukryli pred Tatármi hlboko v Moldavskej jaskyni, aby nikdy nevyšli z jej temnôt. Zo zbierok Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Množstvo historických nápisov svedčí o tom, že aj druhá jaskyňa bola útočiskom ľudí, ktorí sa tam skrývali pred vonkajším nebezpečenstvom. Slávny „husitský nápis“ z roku 1452 v Moldavskej jaskyni nie je husitský, ako sa traduje, ale bratrícky, čo však nič nemení na skutočnosti, že ide o náš najstarší a asi aj najvzácnejší jaskynný nápis, ktorý oslavuje víťazstvo Jána Jiskru v bitke pri Lučenci.
This silver treasure signifies the slow deaths of the people who hurriedly fled from the Tatars and hid with the valuables they could carry deep in Moldava cave. They never escaped the cave’s darkness.
Many historical writings suggest that this second cave also served as a refuge for people who hid from external dangers. The famous "Hussite inscription" from 1452 in Moldava cave is not Hussite, as often believed, but Brethren, which does not change the fact that this is Slovakia’s oldest and perhaps most precious cave inscription celebrating the victory of Ján Jiskra in the Battle of Lučenec.
Dieser Silberschatz ist Beleg für den langsamen Tod jener Menschen, die sich samt den Dingen, die sie noch schnell greifen konnten, vor den Tataren tief in der Höhle in Moldava nad Bodvou (Moldau an der Bodwa) verbargen, um nie wieder aus ihrem Dunkel aufzutauchen.
Die zahlreichen historischen Inschriften zeugen davon, dass auch eine zweite Höhle Zufluchtsort für Menschen war, die sich hier vor einer äußeren Gefahr versteckten. Die berühmte „hussitische Inschrift“ von 1452 geht allerdings nicht auf Hussiten zurück, wie tradiert wird, sondern auf Böhmische Brüder, was jedoch nichts daran ändert, dass es um die hierzulande älteste und wohl kostbarste Höhleninschrift geht, die den Sieg von Johann Giskra von Brandeis in der Schlacht bei Lučenec (Lizenz) preist.
Az ezüst kincs szemlélteti az emberek lassú halálát, akik azzal eggyütt, ami gyorsan megfogtak, elbújtak a tatárok elől a Moldavská jaskyňa barlang mélyében., hogy soha többé ne jöjennek elő a sötétségből.
Számos történelmi felirat tanúskodik arról, hogy másik barlang is nyújtott menedéket azoknak az embereknek, akik itt bújtak el a külső veszély elől. A híres „huszita felirat“ 1452-ből a Moldavská jaskyňa barlangból nem huszita, ahogy gondolják, hanem testvéri, ami azonban semmit sem változtat a tényen, hogy a legrégebbi és legértékesebb barlangfeliratunkról van szó, amely Ján Jiskra győzelmét ünnepli a losonci csatában.

Photography © Jakub Dvořák, From the collections of the Museum of Jewish Culture at the Slovak National Museum in Bratislava (1,2) and the Jewish Community Museum in Bratislava (3).KomunitaCommunityDie GemeindeKözösség
Citrus etrog patrí k symbolom židovského sviatku Sukkot. Rituálny citrusový plod v tomto puzdre dopravila pošta z Palestíny rodine Alfréda Suchého z Bratislavy.
Topánky z transportov Židov, ktorých odvážali zo Slovenska na smrť. Zo zbúranej synagógy na Rybnom námestí v Bratislave veľa nezostalo. Na obrázku sú dve písmená objavené v troskách. V hebrejčine znamenajú Hospodin. Topánky z transportov so Židmi, ktorých odvážali zo Slovenska na smrť.
The citrus etrog is one of the symbols of the Jewish holiday of Sukkot. A ritual citrus fruit in this casing was delivered to the family of Alfred Suchý from Bratislava by Palestinian mail.
Shoes belonging to Jews that were taken from Slovakia to their deaths. Fragments are all that remain of the demolished synagogue on Rybné Square in Bratislava. This photograph is of two letters discovered in the ruins. In Hebrew they represent the word Lord.
Der Etrog gehört zu den Symbolen des jüdischen Sukkotfestes. Eine dieser rituellen Zitrusfrüchte gelangte im abgebildeten Etui per Post aus Palästina zur Familie von Alfréd Suchý aus Bratislava.
Schuhe von Juden, die aus der Slowakei in den Tod deportiert wurden. Von der abgerissenen Synagoge am Bratislavaer Fischplatz (Rybné námestie) ist nicht viel übriggeblieben. Die beiden abgebildeten, in den Trümmern entdeckten hebräischen Buchstaben stehen für „Gott der Herr“.
Az etrog citrusgyümölcs a zsidő Sukkot ünnep szimbólumai közé tartozik. A rituális citrustermést ebben a tokban szállította a posta Palesztinából Alfréd Suchý családjának Pozsonyba. A Múzeum židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave gyűjteményéből.
Cipők a zsidó transzportokból, akiket a halálba szállították el Szlovákiából. A lebontott zsinagógából nem sok maradt a pozsonyi Hal téren (Rybné námestie). A képen két betű található a törmelékeken.

Photography © Jakub Dvořák, From the collections of the Slovak National Gallery in Bratislava and the Central Slovakia Museum in Banská BystricaTváre bolestiFaces of horrorsGesichter des SchmerzesA fájdalom arca
Busta bratislavského sochára Franza Xavera Messerschmidta nazvaná Zúrivý a pomstychtivý Cigán. Má číslo 20 a predstavuje vraj telesne trestaného cigánskeho vojaka. Jedna zo 69 legendárnych tzv. Charakterových hláv.
Messerschmidtov slávny príbeh sa začal vo švábskych Alpách, sochár zomrel a najplodnejšie tvorivé obdobie prežil v Bratislave. Dom, v ktorom žil, a vlastne celú ulicu po ňom pomenovanú zbúrali budovateľské buldozéry pri stavbe Nového mosta. Hlava Jána Krstiteľa.
A bust by the Bratislava sculptor, Franz Xaver Messerschmidt, entitled, Furious and vengeful gypsy. It is numbered “20” and depicts an allegedly physically-punished Roma soldier. It is one of the 69 legendary so-called “Character Heads.”
Messerschmidt’s famous story began in the Swabian Alps. He spent most of his productive years in Bratislava, where he also died. The house where he lived and the street bearing his name were demolished by totalitarian bulldozers during the construction of the New Bridge. The head of John the Baptist.
Die Büste Wütender und rachsüchtiger Zigeuner des Pressburger Bildhauers Franz Xaver Messerschmidt trägt die Nummer 20 und soll einen Zigeunersoldaten darstellen, der körperlich gezüchtigt wird. Sie ist einer seiner 69 legendären sog. Charakterköpfe.
Messerschmidts berühmte Geschichte begann an der Schwäbischen Alb, seine fruchtbarste Schaffensperiode verbrachte er in Pressburg, wo er auch gestorben ist. Sein Wohnhaus wurde in den 1960ern mitsamt der ganzen nach ihm benannten Straße von den Bulldozern der sozialistischen Stadtentwicklung beim Bau der Neuen Brücke niedergerissen.
A pozsonyi szobrász, Franz Xaver Messerschmidt mellszobra, melyet Dühösnek és bosszúálló Cigánynak neveznek. 20-as a sorszáma és egy testi fenyítésben részesülő cigány katonát ábrázol. A 69 legendás ún. Karakterfej egyike.
Messerschmidt híres története a sváb Alpokban kezdődött, Pozsonyban halt meg és itt élte élete legtermékenyebb alkotóidőszakát. A házat és az utcát, amelyben élt és róla nevezték el, buldózerek bontották le az Új-Híd építésénél. Keresztelő János feje.

Photography © Jakub Dvořák and unknown photographer, from the collections of the Museum of Trade in BratislavaČokoládovňa StollwerckStollwerck Chocolate FactoryDie Stollwerck-SchokoladenfabrikStollwerck csokoládégyár
Svetoznáma, dokonale organizovaná továreň (dnes Figaro) bývala pýchou Bratislavy. Preslávila ju nielen čokoláda, ale napríklad aj populárne „žuvacie“ cukríky „štolverky“, ktoré sa vyrábali ešte aj po druhej svetovej voje. Fotografia zo stolárskej dielne a formička na čokoládu. This world famous, well run factory (now Figaro) was once the pride of Bratislava. It became famous not only for its chocolate, but also for the popular "chewable" candy, "Štolverky" which was made even after the Second World War. Photos of the carpentry workshop and a chocolate mold. Die weltbekannte, perfekt organisierte Fabrik (heute Figaro) war einst der Stolz von Pressburg. Berühmt war sie nicht nur für ihre Schokolade, sondern zum Beispiel auch für die beliebten, hierzulande „štolverky“ genannten Karamell-Kaubonbons, die sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurden. Foto aus der Tischlerei und Schokoladenformen. A világhírű tökéletesen szervzett üzem (jelenleg Figaro) régen Pozsony büszkesége volt. Nem csak a csokoládéjáról híresült el, hanem például a népszerű „rágó“ cukorkákról „stolverkekről“, amelyeket még a második világháború után is gyártottak. Fénykép az aszatlosműhelyből és egy csokoládéforma.

From the Archives of the Ethnographic Museum at the Slovak National Museum in Martin, Digitization and negative manipulation by Jakub DvořákŠtefánikŠtefánikŠtefánikŠtefánik
Mladý muž na palube zaoceánskej lode je zakladateľ štátu, Milan Rastislav Štefánik na astronomickej misii na Tahiti. Možno pri jeho vzniku pomohla samospúšť – podobne ako pri ostatných dvoch autportrétoch: v námorníckom na zaoceánskej lodi a v skupine mladých veselých ľudí v uliciach Tunisu, kde stojí rytier Čestnej légie (Chevalier de la Légion d’honneur) s klobúčikom a s cigaretou v kútiku úst.
Obe však dozaista zhotovil vtedy veľmi populárnym stereoskopickým fotoaparátom.
V archívnych fondoch sa totiž objavovalo množstvo negatívov s dvomi takmer identickými políčkami. Keď sa tieto políčka v časoch Štefánika vložili do špeciálneho prehliadača, vznikol trojrozmerný obraz, dnes by sme povedali 3D.
Fotografický negatív je očitým svedkom a jeho spracovanie je čosi ako rozhovor s týmto svedkom. Pri týchto štefánikovských fotografiách sa núka nielen práca s tonalitou, kontrastom, zrnom, s ostrosťou negatívu, ale aj so skrytou trojrozmernou ilúziou.
The young man depicted on deck and in the streets of Tunisia is the founder of the state – Milan Rastislav Štefánik. The Knight Legion of Honour (Chevalier de la Légion d'honneur) stands nearby wearing a cap, with a cigarette in the corner of his mouth. Perhaps a camera timer helped to capture this moment.
Both photographs, however, were almost certainly made with a stereoscopic camera which was very popular at the time.
A vast number of negatives have been found in archival fonds, with two nearly identical frames. During Štefánik’s time, these films were placed in a stereoscope and three-dimensional images were created – nowadays called 3D.
A photographic negative is an eyewitness, and its treatment is a kind of conversation with the witness. When working with Stefanik’s photos, one experiences not only work with tonality, contrast, grain, and the sharpness of the negative, but also a hidden three-dimensional illusion.
Der junge Mann an Deck und in den Straßen von Tunis ist der Staatsgründer Milan Rastislav Štefánik, wo er als Ritter der Ehrenlegion (Chevalier de la LeÏgion d’honneur) mit Hut auf dem Kopf und Zigarette im Mundwinkel steht. Vielleicht hat beim Entstehen des Fotos ein Selbstauslöser geholfen.
Beide Fotografien hat er aber gewiss für einen damals äußerst populären stereoskopischen Apparat angefertigt.
In den Archiven war nämlich eine Vielzahl von Negativen mit zwei nahezu identischen Bildfeldern aufgetaucht. Wenn man diese Doppelfotos zu Štefániks Zeiten in einen speziellen Bildbetrachter einlegte, entstand ein räumlicher Eindruck – heute würden wir sagen: 3D.
Ein fotografisches Negativ ist ein Augenzeuge und seine Bearbeitung ist so etwas wie ein Gespräch mit diesem Zeugen. Bei diesen Fotos von Štefánik bietet sich nicht nur die Arbeit mit Graustufen, Kontrast, Körnung und Negativschärfe an, sondern auch mit der verborgenen dreidimensionalen Illusion.
Fiatal férfi a fedélzeten és Tunézia utcáin Milan Rastislav Štefánik államalapító, ahol a Becsület Légió lovagja (Chevalier de la Légion d’honneur) áll kalapban és cigarettával a szája szélében.
Mindkettőt valószínűleg az akkoriban népszerű sztereoszkópikus készülékre készítette.
Az archívumokban ugyanis találtak egy csomó negatívot, kettőt szinte teljesen azonos mezővel. Amikor ezt a két mezőt Štefánik idejében egy speciális képnézegetőbe helyezték, térhatású kép keletkezett, ma azt mondanánk, hogy 3D.
A fotó negatív a szemtanúja és a kidolgozása, olyan, mint egy beszélgetés ezzel a tanúval. Štefánik ezen fényképeinél nemcsak a tonalitással, kontraszttal, fókusszal, a negatív élességével kínálkozik munka, hanem a rejtett térhatású illúzióval is.

Photography © Jakub Dvořák , from the collections of Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaPalatínPalatineDer PalatinNádor
Hrobku palatína Juraja Turza na Oravskom hrade vykradli neznámi páchatelia po smrti posledných Turzovcov. Pohrebné rúcha zlodejov nezaujali, nahádzali ich na podlahu do špiny a prachu a nechali ležať. Keď po mnohých rokoch svedectvá vtedajšej šľachtickej módy dalo Oravské múzeum v Dolnom Kubíne reštaurovať, ukázalo sa, aké sú krásne a nezmerateľne cenné, klenot zbierok na Oravskom hrade.
Turzovský erb na vstupe do Oravského hradu, najvýznamnejšieho sídla Turzovcov.
The tomb of Palatine Juraj Turzo in Orava Castle was robbed by unknown perpetrators after the death of the last Turzo. The thieves were not interested in the burial robes, so they were left on the dirty and dusty floor. Their beauty and immeasurable value finally emerged after many years, when the Orava Museum in Dolný Kubín restored these former aristocratic garments. A jewel from the collections of Orava Castle.
The Turzo coat of arms at the entrance to Orava Castle, the most important establishment of the Turzo family.
Das Grab des Palatins Juraj Turza auf der Arwaburg (Oravský hrad) wurde nach dem Tod der letzten Turzas von Unbekannten geplündert. Die Beerdigungsgewänder interessierten die Diebe nicht, sie warfen sie auf den Fußboden in den Schmutz. Als nach vielen Jahren das Arwa-Museum in Dolný Kubín (Unterkubin) diese Zeugnisse der damaligen Adelsmode restaurieren ließ, zeigte sich, wie schön und unschätzbar wertvoll sie sind, ein Kleinod der Sammlung auf der Arwaburg.
Das Wappen der Familie Turza am Eingang zur Arwaburg, dem bedeutendsten Sitz dieses Geschlechts.
Thurzó György nádor sírboltját Árva várában ismeretlen elkövetők a Thurzók kihalása után kirabolták. A temetkezési ruhák nem érdekelte a tolvajokat, a földre dobálták őket a porba és piszokba és otthagyták őket. Amikor sok év múlva az Oravské múzeum v Dolnom Kubíne felújítatta az akkori nemessi divat darabjait, kiderült, hogy milyen szépek és mérhetetlenül értékesek, Árva vára gyűjteményének ékköve.
A Thurzó-címer Árva vára bejáratán, a Thurzók legjelentősebb székhelyén.

O násAboutÜber unsRólunk
Od roku 2002 spolupracujú Pavel a Jakub Dvořák na vydávaní kníh o histórii Slovenska. Z roka na rok a od zväzku po zväzok pribúdajú v rodinnom albume obrázky, ktoré svojským spôsobom modelujú čas.
S odstupom 12 kníh, 3240 strán a viac ako 1600 autorských i historických fotografií chce táto výstava poskladať model času z autentickej krásy stôp, ktoré tu história zanecháva.
Chce využiť príležitosť, ktorú nám takéto obrazové dejiny dávajú – odkryť naše príbehy svetu.
Since 2002, Pavel and Jakub Dvořák have collaboratively published books about the history of Slovakia. Year after year, and volume after volume, they have included images that shape time in unique ways in their family album.
After twelve books, 3,240 pages, and more than 1,600 authorial and historical photographs, this exhibition pieces together a replica of time painted by the natural beauty of the tracks left behind by history.
This exhibition seizes an opportunity offered by this pictorial history – and reveals our stories to the world.
Seit 2002 geben Pavel und Jakub Dvořák gemeinsam Bücher über die Geschichte der Slowakei heraus. Von Jahr zu Jahr und von Band zu Band kommen im Familienalbum immer neue Fotos hinzu, die auf eigenwillige Art und Weise die Zeit modellieren.
Mit dem Abstand von 12 Büchern, 3240 Seiten und über 1600 selbst gemachten und historischen Fotos möchte diese Ausstellung aus der authentischen Schönheit jener Spuren, die die Geschichte hier immer wieder hinterlassen hat, ein Modell der Zeit zusammenfügen.
Sie möchte die Gelegenheit nutzen, die uns solch eine Geschichte in Bildern bietet: unsere hiesigen Geschichten für die Welt zu entdecken.
Pavel és Jakub Dvořák 2002 óta dolgoznak együtt a Szlovákia történetéről szóló könyv kiadásán. Évről évre, fejezetről fejezetre egyre több kép kerül a családi albumba, amelyek a maguk sajátos módján ábrázolják az időt.
Ez a kiállítás, 12 könyv, 3240 oldal és több, mint 1600 szerzői és történelmi fénykép távlatában, szeretné előállítani az idő modelljét a történelem lenyomatának autentikus szépségéből.
Élni szeretne a lehetőséggel, melyet az ilyenfajta, képes történelem kínál, – feltárni történeteinket az egész világ előtt.ĎAKUJEME | THANK YOU | DANKE | KÖSZÖNÖM